Ринкова частка України в 2004 році складала 3,8 % міжнародних туристських прибуттів в Європі, при цьому ринкова частка доходів України від міжнародного туризму складала лише 0,3 %. Це якнайменший показник серед європейських країн. Дохід від міжнародного туризму на 1 мешканця України складає 24,0 дол. США.

У 2005 році кількість туристів, що прибули до Криму, склала 5,19 млн. чол., з них організованих туристів — 1,14 млн. чол.; частка бюджетних надходжень у 2001-2004 роках від курортно-рекреаційних і туристських підприємств Автономної Республіки Крим складала 7,5-9 % від надходжень до бюджетів всіх рівнів. Кількість туристів, що відвідали АР Крим у 2005 році, в 2,6 рази перевищила чисельність населення республіки, проте бюджетні надходження від курортно-рекреаційних і туристських підприємств на 1 мешканця республіки склали тільки 86,2 грн. В Автономній Республіці Крим у курортно-рекреаційних і туристських підприємствах зайнято менше 4 відсотків працездатного населення.

Таким чином, проблемною ситуацією є низька ефективність функціонування туризму в Криму. Однією з причин розвитку проблемної ситуації є низький рівень організації туризму, в 2005 році організований туризм складав лише 22 % від загального числа туристів в АР Крим.

У цих умовах гостро стоїть задача підвищення ефективності функціонування туризму в Україні і Криму, обґрунтовування стратегічних напрямів розвитку туризму загалом і окремих його видів зокрема. У світі 45 % міжнародних поїздок здійснюється автомобільним транспортом. Автомобільний туризм є одним із популярних і традиційних для Криму видів туризму. Проте останніми роками він зазнав значних змін, його стан і розвиток у Криму в даний час значно відстає і від раніше існуючих рівнів і від вимог міжнародних стандартів.

Окремі аспекти теорії і практики розвитку автомобільного туризму розглянуто низкою авторів. Дослідження Біржакова М.Б. і Нікіфорова В.І. присвячено туристським перевезенням і їх місцю у складі туристського продукту, використовуванню транспортних засобів в цілях туризму, у тому числі як засобів розміщення. У дослідженні Науково-дослідного і проектного інституту містобудування (м. Київ, 1981 р.) розглянуто стан організації відпочинку автомобілістів в Криму, територіальні і екологічні умови формування мережі автомобільних і трейлерних стоянок, кемпінгів і мотелів у приморських районах Криму з погляду містобудівної науки, розроблено пропозиції з розміщення, архітектурно-планувальної організації і типології установ відпочинку автомобілістів. У роботі Котова Г.Г. розглянуто питання підготовки до автоподорожі, спорядження для автомобільного туризму, обслуговування автотуристів у туристських установах, автомобільним туристським маршрутам. Питання організації туристських перевезень розглянуто також у роботах Александрової А.Ю., Гуляєва В.Г., Мальської М.П., Худо В.В., Цибуха В.І., Чудновського О.Д.

Разом із тим, відсутні наукові розробки у сфері концепції розвитку автомобільного туризму в Криму в сучасних умовах, не досліджені і не відображаються в механізмах управління підприємствами автомобільного туризму сучасні вимоги ринку. Незначну увагу в літературі надано питанням організації і ефективності автомобільного туризму і особливо його складових: засобів розміщення автотуристів і підприємств із прокату автомобілів. Також не досліджено питання просування послуг автомобільного туризму на внутрішньому і зовнішньому ринках, використовування сучасних технологій у роботі його підприємств, при плануванні не враховуються і не розробляються перспективні ринки збуту послуг автотуризму, що веде до зниження обсягів реалізації послуг і фінансових втрат.

Актуальність теми обумовлена необхідністю підвищення економічної ефективності функціонування автомобільного туризму, управління яким вимагає нових наукових і методичних розробок для оцінки, підвищення його економічної ефективності і розвитку технологій послуг для автотуристів. Принципи функціонування автомобільного туризму, які існували раніше, у даний час застаріли і не відповідають ринковим вимогам. Вимагають дослідження питання нового підходу до формування організаційних структур як форми, яка забезпечує ефективний розвиток автомобільного туризму, підприємств, що входять до його складу, принципів їх функціонування.

Підвищення конкурентоспроможності автомобільного туризму прямо залежить від ефективності функціонування підприємств, що входять до його складу. Конкуренція на внутрішньому і міжнародному туристських ринках визначає необхідність розробки спеціальних методів управління підприємствами, пошуку шляхів формування конкурентноздатної пропозиції, ефективної взаємодії між підприємствами автомобільного туризму, а також ефективної системи просування послуг на туристських ринках.

Тому дослідження механізмів управління підприємствами автомобільного туризму з урахуванням взаємодій між ними, формування і розвитку ефективної мережі підприємств, що задовольняє сучасним вимогам, є особливо актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту підприємницької діяльності Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Результати роботи використані при розробці науково-дослідної теми “Розробка стратегії розвитку підприємницької діяльності в кримському регіоні” (номер державної реєстрації 0101U008374).

Мета і задачі дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розробка організаційно-економічного механізму формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму як стратегічно важливої і ефективної ланки туризму в Криму.

Досягнення поставленої мети визначило розв’язання наступних задач:

— розкриття теоретичних основ розвитку туризму і його ефективності в Криму;

— визначення ролі і місця автомобільного туризму у складі індустрії туризму; визначення основних елементів системи автомобільного туризму; виявлення сучасних тенденцій і умов функціонування підприємств автомобільного туризму; оцінка ролі автомобільного туризму в структурі туризму в Криму;

формулювання теоретичних положень із розв’язання задачі розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму;

вибір форм і методів підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;

— визначення комплексних методів розв’язання проблем розвитку автомобільного туризму в Криму;

обґрунтовування методичних підходів до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму;

розробка методичних рекомендацій, спрямованих на розвиток інтеграційних зв’язків у автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму;

розробка організаційно-економічних основ реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму.

 Об’єкт дослідження

— процеси розвитку туризму в Криму.

Предмет дослідження

– організаційно-економічні аспекти розвитку автомобільного туризму в Криму.

Методи дослідження.

Методологічною основою дисертації є діалектичний метод пізнання, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Зокрема для розв’язання поставлених у роботі задач використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта і предмета дослідження, розділення їх на окремі складові і об’єднання окремих елементів у цілісні процеси (розділ 1, підрозділи 1.1-1.3, розділ 2, підрозділи 2.1, 2.2); історичний метод – для вивчення виникнення, формування і розвитку автомобільного туризму (розділ 1, підрозділ 1.2); графічний – для наочного зображення динаміки розвитку туризму, підприємств автомобільного туризму, обсягів наданих послуг, динаміки відвідуваності інтернет-сайтів (розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2., розділ 2, підрозділ 2.1, 2.2, розділ 3, підрозділ 3.2); економіко-статистичні методи – для характеристики змін у часі показників досліджуваних явищ; метод експертних оцінок – для оцінки стану і проблем розвитку автомобільного туризму (розділ 2, підрозділ 2.3); метод системного аналізу — при розробці механізму формування маркетингової стратегії, визначенні принципів формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму (розділ 3, підрозділи 3.1-3.3). У процесі дослідження також використовувалися загальнонаукові методи наукового пізнання: порівняння, дедукції, індукції та інші методичні прийоми.

Теоретичною і методологічною основою дисертації є праці вчених зарубіжних країн, держав СНД і України з проблем розвитку туризму загалом, туристського транспорту, функціонування структурних елементів автомобільного туризму. У ході підготовки дисертації використовувалися матеріали Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, дані оперативного і статистичного обліку підприємств автомобільного туризму, аналітичні огляди і статистичні матеріали міжнародних організацій. Інформаційно-правове забезпечення ґрунтувалося на вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актах.

Страницы: 1 2 3 4 5