Наукова новизна одержаних результатів

полягає в теоретичному обґрунтовуванні форм підвищення ефективності автомобільного туризму на основі розвитку мережі підприємств, а також у розробці методичних рекомендацій із вдосконалення механізму управління підприємствами автомобільного туризму.

Наукова новизна одержаних результатів, яка виноситься на захист, полягає в наступному:

— обґрунтовано теоретичні положення з розв’язання задач розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму;

обґрунтовано і запропоновано методичні рекомендації, спрямовані на розвиток інтеграційних зв’язків в автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму як форми підвищення ефективності його функціонування.

— визначення місця автомобільного туризму у складі індустрії туризму, основних елементів системи автомобільного туризму, сучасних тенденцій і умов функціонування підприємств автомобільного туризму та оцінки місця автомобільного туризму в структурі туризму в Криму;

— методичні рекомендації за оцінкою ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;

форми і методи підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів;

комплексні методи розв’язання проблем розвитку автомобільного туризму як складової туризму в Криму;

методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму в сучасних економічних умовах.

теоретичні основи розвитку туризму і його ефективності в Криму; уточнено понятійний апарат: “туризм”, “автомобільний туризм” з погляду системного підходу;

— організаційно-економічні основи реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму, методика використовування лізингового механізму інвестування розвитку автомобільного туризму.

Практичне значення одержаних результатів.

Практична цінність дисертації полягає в розробці рекомендацій що до підвищення наукового обґрунтовування управлінських рішень в автомобільному туризмі, які приймають підприємства, можливості використовування запропонованих методів і показників для формування високоефективної системи автомобільного туризму, що відповідає світовим стандартам. Практичне значення мають такі розробки, як: методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму; методичні рекомендації, які спрямовані на розвиток інтеграційних зв’язків в автомобільному туризмі, формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму; організаційно-економічні основи механізму інвестування розвитку автомобільного туризму.

Наукові розробки і практичні рекомендації, одержані в дисертаційній роботі, схвалені і використовуються на підприємстві з іноземними інвестиціями “ВІП-Рент” (акт упровадження № 1/12 від 06.12.2005 р.).

Запропоновані шляхи формування маркетингової стратегії з просування послуг автотуризму, формування структури підприємств автомобільного туризму можуть бути ефективно використані на підприємствах автомобільного туризму і при розробці нових інвестиційних проектів. Упровадження даних рекомендацій було здійснено в Національній туристичній організації України (акт упровадження № 12 від 16.01.2006 р.).

Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим рекомендує запропоновані науково-методичні положення до упровадження на підприємствах автомобільного туризму АР Крим (акт упровадження № 01-29/219 від 13.12.2005 р.).

Постійна комісія з санаторно-курортного, рекреаційного комплексів та туризму Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняла до відома пропозиції автора з розвитку автомобільного туризму в Криму і вважає за доцільне використовувати представлені рекомендації при розробці програм подальшого розвитку туризму в Криму (акт упровадження від 15.11.2005 р.).

Окремі положення дисертації можуть використовуватися в навчальному процесі Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Системи технологій” (довідка від 07.12.2005 р.).

 Особистий внесок здобувача.

Дисертаційна робота і опубліковані наукові статті є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації і пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень.

Апробація результатів дисертації.

Основні положення і результати дослідження доповідались автором на Міжнародній конференції з розповсюдження результатів сумісного європейського проекту “Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами в Криму” (14-15 березня 2005 р., м. Ялта), Республіканській науково-практичній конференції “Туризм, курорти і наука” (3 грудня 2005 р., м. Сімферополь). Одержані результати наукових досліджень докладалися і дістали схвалення на XXXIII, XXXIV науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (2004-2005 рр., м. Сімферополь).

Публікації.

За результатами досліджень автором опубліковані 6 наукових праць, загальним обсягом 2,3 д.а., з них 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, обсягом 1.9 д.а.

Обсяг і структура дисертації.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 142 найменувань, додатків. Робота виконана на 172 сторінках машинописного тексту, ілюстрованого 28 таблицями, 35 рисунками, 4 додатками.

Основний зміст дисертації

 У першому розділі “Теоретичні основи розвитку туризму в Криму”

досліджено теоретичні основи розвитку туризму, ефективності його функціонування в Криму; визначено роль і місце автомобільного туризму у складі індустрії туризму; структуровано основні елементи системи автомобільного туризму; виявлено сучасні тенденції і умови функціонування підприємств автомобільного туризму; оцінено роль автомобільного туризму в структурі туризму в Криму; обґрунтовано теоретичні положення з розв’язання задачі розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності розвитку туризму в Криму.

Результати дослідження розвитку туризму в Криму дозволяють стверджувати про неефективність його функціонування. Сучасний стан туризму в Криму характеризується відсутністю комплексності в розвитку туризму, низьким рівнем організації зовнішнього турпотоку, нерівномірним розподілом засобів розміщення і туристів на території Криму (таблиця 1), високою їх концентрацією на найбільш засвоєних територіях, невідповідністю більшості засобів розміщення зарубіжним стандартам.

Таблиця 1

Показники функціонування курортно-рекреаційних і туристських підприємств Автономної Республіки Крим за станом на 01.01.2005 р.

 

Кількість місць максималь-ного розгор-тання, од.

у тому числі ціло-річних

Середньо-спискова кількість працюючих, чол.

Кількість відпочи-ваючих у 2004 р., чол.

Кількість місцевого населення

Алушта

17997

7185

6930

162487

51161

Бахчисарайський р-н

2111

60

878

35544

90681

Євпаторія

29449

11819

11412

228706

118670

Керч

5645

125

355

19540

153858

Ленінський р-н

5291

0

385

14342

66261

Роздольненський р-н

6694

0

127

11264

35545

Саки

4189

4011

3810

41943

26242

Сакський р-н

12471

0

363

7476

79153

Сімферопольський р-н

4511

100

842

33161

150179

Судак

2463

1888

1952

56562

29801

Феодосія

4299

2565

2790

78128

106839

Чорноморський р-н

4821

52

368

22201

32698

Ялта

35020

21260

15847

417324

137837

Разом:

134961

49065

46059

1128678

1985495

Також стан туризму в Криму характеризується високими цінами на послуги, чітко вираженою сезонністю, низькими темпами зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму, слабкою транспортною забезпеченістю, недостатністю інноваційних проектів і досліджень із питань розвитку перспективних видів туризму.

Страницы: 1 2 3 4 5