Зростання економіки Криму значною мірою залежить від успішного вирішення вище перерахованих напрямів.

За наслідками проведених теоретичних досліджень було виявлено відсутність єдиного підходу до визначення поняття “автомобільний туризм”.

На підставі аналізу наукових робіт у контексті теми дослідження, узагальнення і систематизації наявних положень визначено місце автомобільного туризму у складі індустрії туризму, розглянуто основні складові автомобільного туризму, подано комплексне визначення поняття “автомобільний туризм”, під яким розуміється система підприємств, що забезпечують перебування туристів, що подорожують на власному або орендованому автомобільному транспорті. У ході дисертаційної роботи показано, що автомобільний туризм є одним із найважливіших видів туризму в Криму. Його структуру наведено на рис. 1.

Результати дослідження підтвердили, що Крим має значний потенціал для розвитку автомобільного туризму і його реалізація є потенційною можливістю одержати вагоме джерело додаткових надходжень до державного бюджету, зайнятості населення і розвитку туризму.

 

Функціонування підприємств автомобільного туризму є цілісним процесом господарської діяльності, спрямованим на задоволення потреб у послугах – відпочинку автотуристів на території Криму.

Дана діяльність включає зв’язки із зовнішнім середовищем і управління діяльністю підприємств автотуризму. Особливе місце в автомобільному туризмі відводиться засобам розміщення автотуристів і системі прокату транспортних засобів.

В АР Крим тільки 3 відсотки баз розміщення безпосередньо орієнтовано на обслуговування автотуристів, згідно з формою статистичної звітності № 1- Тур у 2001-2004 роках у кемпінгах і мотелях-кемпінгах в Криму розміщувалося 1,0; 2,2; 2,0; 0,5 % туристів.

Також існує безліч стоянок для проживання автотуристів на узбережжі морів, що не враховуються в статистичній звітності, для яких особливо актуальна розробка методів ефективного управління і підвищення ефективності функціонування.

У Криму є великі резерви і невикористані можливості для розвитку автомобільного туризму. На підставі проведеного аналізу і оцінки стану системи автотуризму автором запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення діяльності її основних елементів, передусім засобів розміщення автотуристів і підприємств із прокату автомобілів. Реалізація таких заходів забезпечить подальше підвищення обсягів туристських послуг, а також підвищення ефективності діяльності підприємств.

Ефективність функціонування засобів розміщення автотуристів включає 3 складових: економічну, соціальну і екологічну ефективність.

Економічна ефективність автомобільного туризму характеризується прямою дією через витрати туристів, обсягами надходжень податків до бюджетів всіх рівнів, коефіцієнтом сезонності функціонування підприємств.

Загальною характеристикою розвитку автотуризму може служити кількість автотуристів (Ка), що прибувають до Криму:

 Ка = Квласн + Коренд, (1)

 де Квласн – кількість туристів, що прибувають до Криму на власному транспорті;

Коренд – кількість туристів, що використовують орендований (прокатний транспорт).

Раніше в’їзний потік автотуристів до Криму складав: у 1979 році 310 тис. автомобілів, у 1980 — 400 тис., в 1981 – 420 тис. автомобілів. У 2004 році в’їзний потік можна оцінити в 190 тис. автомобілів.

На рівні підприємств економічна ефективність розвитку туризму характеризується системою економічних показників, що відображають обсяг реалізації туристських послуг і їх якість.

Також показниками економічної ефективності розвитку є величина туристських витрат, стан і розвиток матеріально-технічної бази, показники фінансово-економічної діяльності.

Соціальна ефективність виражається в зайнятості місцевого населення, збільшенні рівня оплати праці працівників, збільшенні прибутку туристських організацій. Екологічна ефективність може бути охарактеризована величиною дії на природні території, ландшафти, забруднення атмосферного повітря вихлопними газами транспорту, нерівномірністю використовування курортних територій.

Таким чином, встановлено, що стан автомобільного туризму в Криму не відповідає сучасним вимогам і в його розвитку недостатньо враховується зарубіжний досвід. Результати аналізу дозволили сформулювати напрями розвитку автомобільного туризму в Криму.

Другий розділ “Методи і форми забезпечення розвитку автомобільного туризму в Криму” присвячено вибору форм і методів підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів, визначенню комплексних методів розв’язання проблем розвитку автомобільного туризму в Криму.

Проведений у роботі аналіз розвитку мотелів, кемпінгів, а також ринку прокату автомобілів в Криму дозволив оцінити обсяги наданих послуг, структуру і динаміку попиту на послуги автотуризму, результати і основні економічні показники діяльності.

Результати проведених досліджень туристсько-оздоровчого комплексу “Поляна казок”, м. Ялта (раніше мотель-кемпінг “Поляна казок”), автокемпінгів «Бон» і «Лазурний», м. Феодосія свідчать, що в 2001-2005 роках:

— розвиток засобів розміщення автотуристів носить нестійкий характер (рис. 2);

 — питома вага громадян України і країн СНД у структурі клієнтів у кемпінгах складає 96-100 відсотків, в ТОК “Поляна казок” — 88-95 %;

— засоби розміщення автотуристів працюють неефективно (рис. 3); ТОК “Поляна казок” за даний період був прибутковим тільки в 2001 і 2004 роках, рентабельність витрат при цьому склала 0,2 і 1,3 % відповідно. Рівнем рентабельності, що покриває зростання інфляції, характеризується тільки автокемпінг “Лазурний”.

Ринок прокату автомобілів є ринком монополістичної конкуренції, що складається з відносно великого числа фірм, що пропонують свої послуги за цінами, які коливаються у великому діапазоні. Послуги не цілком взаємозамінні і розрізняються не тільки за фізичними характеристиками, якістю, але і за споживацькими перевагами. Ринок прокату автомобілів характеризується поступовим зростанням, оцінюваним в 10-15 % на рік, починаючи з 2002 року щорічно в Криму відкривається по одному представництву прокатних компаній міжнародних мереж: Hertz, Avis, Europcar, Sixt.

Також у Криму діють місцеві прокатні компанії: ПП Мороз (м. Севастополь), ВАТ “Кримтаксосервіс” (м. Сімферополь), автопрокат “Білі скакуни” (м. Севастополь), ТОВ “Сімферопольська транспортна компанія”.

Перспективність розвитку ринку прокату автомобілів підтверджують дані дослідження європейського ринку, оцінюючі дохід від прокату машин на п’яти головних європейських ринках: Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії в 7 млрд. євро на рік.

Ринку прокату автомобілів властиві три характерні риси, властиві ринкам монополістичної конкуренції: висока конкуренція між фірмами; диференціація послуг, що надаються, за споживацькими властивостями і додатковими послугами; порівняльна легкість проникнення на ринок.

Особливість маркетингу в умовах ринку монополістичної конкуренції полягає у виявленні специфічних потреб покупців різних сегментів ринку. Велику роль при цьому відіграють реклама послуг і присвоєння товарам марочних найменувань.

Критерії вибору прокатної компанії для кожної категорії клієнтів різні. Іноземці в значно більшому ступені орієнтуються на популярність тієї або іншої фірми, її репутацію на світовому ринку. Тому для оренди автомобіля вони вважають за краще звертатися у відомі міжнародні компанії Avis, Hertz, Europcar, Sixt. Наприклад, в кримському представництві компанії Avis (ПІІ “ВІП-Рент”) частка клієнтів із далекого зарубіжжя в 2004 році складала 56 %, в 2005 році — 65 % (рис. 4).

 Ринок прокату автомобілів у Криму характеризується високою сезонністю. Близько 90 % операцій припадає на період з травня по вересень.

У ході аналізу виявлено основні чинники, що впливають на розвиток автомобільного туризму.

На фоні збільшення кількості туристів у Криму неефективна робота підприємств автомобільного туризму свідчить про значні невикористані резерви і перспективи розвитку автотуризму, значну потребу в розвитку якісної пропозиції установ розміщення автотуристів.

Страницы: 1 2 3 4 5