У ході дослідження виявлено основні чинники, що впливають на розвиток автотуризму. Їх можна розділити на керовані і некеровані з погляду підприємств автомобільного туризму. За оцінками експертів основними проблемами розвитку підприємств автомобільного туризму є недостатня організаційна робота власників існуючих підприємств у залученні вітчизняних і зарубіжних автотуристів, екологічні проблеми, забрудненість узбережжя, прибережних територій і засобів розміщення, висока вартість послуг, відсутність інфраструктури, розрахованої на цілорічне перебування. До групи проблем, які вимагають розв’язання на державному і регіональному рівнях можна віднести: якість автодоріг, комунікацій, вартість проїзду до Криму громадськими видами транспорту, відсутність державної підтримки розвитку автотуризму. Необхідно враховувати вплив цих чинників при плануванні діяльності підприємств, що сприятиме підвищенню ефективності їх функціонування при відповідному управлінні керованими чинниками.

Послуги підприємств автотуризму розрізнені, відсутній комплексний туристський продукт. Як можливий напрям розвитку автомобільного туризму пропонується формування мережі підприємств, що передбачає інтеграцію в мережу засобів розміщення автотуристів, а також інтеграцію їх з прокатними компаніями, туроператорами для формування комплексного турпродукту і його просування на внутрішньому і зовнішньому ринках. Реалізація цих проектів вимагає залучення інвестицій для реконструкції і розвитку наявних підприємств розміщення, формування мережі підприємств, що забезпечують сервіс, відповідно до європейських вимог і стандартів, підвищення ефективності діяльності підприємств автомобільного туризму.

У третьому розділі дисертації “Забезпечення формування і розвитку автомобільного туризму в Криму” обґрунтовано методичні підходи до формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму; розроблено методичні рекомендації, спрямовані на розвиток інтеграційних зв’язків в автомобільному туризмі, формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму; розроблено організаційно-економічні основи реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму.

Автором запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення стратегії розвитку автомобільного туризму, врахування маркетингових принципів і інструментарію. Аналіз структури потоків в’їжджаючих іноземних туристів за 2001-2004 рр. приводить до висновку, що споживацькі переваги і вибір Криму як об’єкта відвідування достатньо стабільні. За вказаний період частка Російської Федерації у в’їзному потоці до Криму складала мінімум 74,0 % в 2001 році і максимум 81,2 % в 2004 році; частка Республіки Білорусь за цей період знизилася з 11,0 % в 2001 році до 3,3 % у 2004 році; зросла частка Німеччини з 2,0 % в 2001 році до 2,9 % у 2004 році.

Задачею маркетингової стратегії є збільшення кількості автотуристів за рахунок розвитку ринку країн СНД і виходу на нові ринки. Решта задач маркетингової стратегії тісно пов’язана з пріоритетною і тісно взаємозв’язана між собою: розвиток існуючих і створення нових послуг; поліпшення якості; формування нового іміджу; продовження туристського сезону.

Маркетингова стратегія розвитку автомобільного туризму повинна формуватися за наступними етапами:

вивчення міжнародного ринку автомобільного туризму;

обґрунтовування необхідності і доцільності розширення пропозиції підприємств автотуризму Криму;

вибір методів освоєння нових напрямів діяльності, основним з яких є формування конкурентноздатної мережі автомобільного туризму;

оцінка комплексу маркетингової стратегії;

реалізація маркетингової стратегії.

Загальні напрями маркетингової діяльності підприємств мережі автотуризму за відношенням до цільових ринків можна представити за допомогою рис. 5.

 Стратегія туристського підприємства розробляється залежно від стадії життєвого циклу туристського продукту. Важливим для підприємств розміщення автотуристів є визначення чіткої стратегії взаємодії з прокатними компаніями.

До принципів розвитку мережі підприємств автомобільного туризму належать: принцип послідовного розвитку, що передбачає послідовне освоєння нових територій із поступовим переведенням засобів розміщення на цілорічну роботу, врахування сучасних підходів до вирішення екологічних проблем, використовування сучасних інформаційних технологій для просування послуг автомобільного туризму.

Інформаційні технології дозволяють значно розширити систему комунікацій, доповнивши традиційні способи передачі інформації новими носіями. Вони також дозволяють створювати мережі, які об’єднують між собою не тільки споживачів і виробників, але й потенційних конкурентів.

Задачами з просування послуг автомобільного туризму, які можуть бути розв’язані за допомогою Інтернет, є розповсюдження інформації про автотуризм у Криму, залучення додаткових автотуристів, сприяння в раціональному перерозподілі потоків автотуристів по регіонах півострова шляхом надання інформації про наявність вільних місць і ціни, забезпечення планування подорожей і бронювання місць на стоянках, у кемпінгах, мотелях, замовлення автомобілів.

Розвиток підприємств автомобільного туризму стикається з низкою проблем, однією з найгостріших при цьому є брак інвестицій. Потенційним джерелом фінансування оновлення основних фундацій може стати лізинг. Особливого значення набувають лізингові схеми для малого і середнього бізнесу. Саме цим підприємствам найбільш складно одержати банківські кредити для придбання устаткування, транспортних засобів через відсутність нормальної кредитної історії, достатніх активів для забезпечення кредиту. В Україні частка лізингу в інвестиціях в основні засоби складає 1,55%, тоді як за рубежем середній показник складає від 15 до 30%. До переваг лізингового механізму належать швидке отримання устаткування, оплата вартості послуг частинами за гнучким графіком із урахуванням сезонності, можливість викупу устаткування після закінчення терміну дії договору лізингу.

Створення і відповідний розвиток автомобільного туризму сприятиме збільшенню обсягів туристських послуг і товарів, залученню додаткових доходів до бюджетів всіх рівнів, позитивних змін у структурі зайнятості населення.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і розв’язання наукової задачі формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності функціонування автомобільного туризму на основі формування і розвитку мережі підприємств автомобільного туризму.

Висновки

Основні науково-практичні результати дисертаційної роботи дозволили зробити наступні висновки:

1. Розвиток туризму в Криму створив проблемну ситуацію, яка характеризується низькою віддачею від розвитку туризму, невеликою часткою бюджетних надходжень від курортно-рекреаційних і туристських підприємств, високою сезонністю роботи підприємств, що веде до низької економічної ефективності їх функціонування, нерівномірним розподілом підприємств по території півострова і їх зосередженням на найбільш засвоєних територіях, низьким рівнем зайнятості місцевого населення в туризмі.

2. Забезпечення підвищення ефективності функціонування туризму можливе за рахунок розвитку перспективних видів туризму, одним із яких є автомобільний туризм. Елементами автомобільного туризму є підприємства, що забезпечують перебування туристів, які подорожують на власному або орендованому автомобільному транспорті. Найважливішими з них є засоби розміщення автотуристів і підприємства з прокату автомобілів. У даний час відбувається відновлення потоку автотуристів до Криму, проте воно ще більш ніж в два рази відстає від максимальних рівнів, досягнутих в 80-х роках минулого століття.

3. Ефективність розвитку автомобільного туризму можна забезпечити шляхом використовування комплексного і системного підходів до розвитку на основі маркетингу. Методика оцінки ефективності функціонування автомобільного туризму на двох рівнях: на регіональному рівні і на рівні підприємств. Показниками ефективності на регіональному рівні є величина податкових надходжень, зайнятість населення, коефіцієнт нерівномірності послуг автотуризму, розподілу потоку автотуристів по регіонах і видах засобів розміщення; на рівні підприємств: показники обсягу туристських послуг, прибутку, рентабельності діяльності.

4. Удосконалення системи автомобільного туризму припускає вдосконалення функціонування її основних елементів – розвитку підприємств прокату і засобів розміщення автотуристів і взаємозв’язків між ними. Функціонування засобів розміщення автотуристів у Криму в даний час неефективне, підприємства працюють нестійко, що визначається несформованістю послуг автотуризму і неструктурованим попитом на них. Діюча система стандартів не регламентує вимоги до засобів розміщення автотуристів, у зв’язку з чим рекомендована розробка Положення про майданчики для кемпінгу, їх устаткування і управління, розробку форми статистичної звітності для обліку послуг, що надаються ними. Система прокату автомобілів в Криму будується за міжнародними стандартами, проте, у зв’язку з тим, що ринок прокату є ще достатньо новим для умов Криму, обсяги реалізації послуг невисокі і потрібен активний розвиток даного ринку.

5. До числа найважливіших комплексних методів розв’язання проблем розвитку автомобільного туризму в Криму віднесено формування і розвиток мережі підприємств автомобільного туризму, розробку і реалізацію маркетингової стратегії пропонованої мережі підприємств, використовування інструментів інтернет-маркетингу для просування послуг автотуризму, реалізацію методичних рекомендацій з удосконалення послуг автотуризму відповідно до міжнародних стандартів;

6. Задачами маркетингової стратегії є збільшення кількості автотуристів за рахунок розвитку ринку країн СНД і виходу на нові ринки; розвиток наявних і створення нових послуг; поліпшення якості; формування нового іміджу; продовження туристського сезону.

7. Формування мережі підприємств автомобільного туризму планується в контексті інтеграції діяльності її окремих елементів.

8. Лізинговий механізм інвестування розвитку автомобільного туризму здатний стати інструментом оновлення і набуття основних фундацій підприємств автомобільного туризму. Особливий інтерес лізинг представляє в умовах сезонності шляхом використовування оперативного лізингу транспортних засобів.

Перелік опублікованих праць з теми дисертації

1. Вершицкий А.В. Развитие автомобильного туризма в Крыму // Культура народов Причерноморья. — № 71. – Симферополь, 2005. – С. 101-105.

2. Вершицкий А.В. Проблемы эффективности развития туризма в Крыму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Экономика”. – Том 18 (57). – Симферополь: ТНУ, 2005. – С. 7-15.

3. Вершицкий А.В. Экономические инструменты экологической политики туризма в Крыму // Культура народов Причерноморья. — № 58. – Симферополь, 2005. – С. 133-138.

4. Вершицкий А.В. Эффективность функционирования системы проката автомобилей в Крыму // Культура народов Причерноморья. — № 74. – Симферополь, 2006. – С. 7-11.

5. Вершицкий А.В. Обеспечение продвижения автомобильного туризма с помощью Интернет-маркетинга // Культура народов Причерноморья. — № 73. – Симферополь, 2006. – С. 7-10.

6. Вершицкий А.В. Экологический менеджмент на предприятиях гостиничного бизнеса // Вестник физиологии и курортологии. — Том II. – Евпатория, 2005. – С. 135-138.

Анотація
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2006.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню системи автомобільного туризму та діяльності підприємств автомобільного туризму як її складових елементів.

Розкрита сутність поняття “автомобільний туризм”, визначені його основні елементи. Узагальнені та систематизовані існуючі підходи і розроблена нова методика оцінки ефективності автомобільного туризму.

У дисертаційній роботі запропоновано заходи щодо удосконалення стратегії розвитку підприємств автомобільного туризму, розроблений комплекс організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності функціонування системи автомобільного туризму, шляхом формування та розвитку мережі підприємств автомобільного туризму, формування нової якісної пропозиції і просування її на внутрішній і зовнішній ринки.

 Ключові слова:

автомобільний туризм, ефективність підприємств автомобільного туризму, стратегія маркетингу, просування послуг автомобільного туризму, формування і розвиток мережі підприємств автотуризму.

Annotation 
Vershyts’ky A.V. Formation and development of enterprises network of automobile tourism in Crimea. — Manuscript. Thesis for a candidate degree in economics by speciality 08.06.01 – Еconomy, organization and management of enterprises. — Taurida National University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, 2006.

The dissertation is devoted to studying the system of automobile tourism and activity of the enterprises of automobile tourism as its components.

The complex definition of the concept “automobile tourism” is worked out, its basic elements are determined. Existing approaches are generalized and systematized, and a new technique of efficiency estimation of automobile tourism is developed.

In the dissertation the actions on improvement of development strategy of the enterprises of automobile tourism are offered, the complex of economic and organizational actions to increase the efficiency of functioning of automobile tourism system, by formation and development of enterprises network, formation of a new qualitative offer and its promotion on internal and foreign markets is developed.

 

Key words:

automobile tourism, efficiency of the enterprises of automobile tourism, marketing strategy, promotion of services of automobile tourism, formation and development of enterprises network of autotourism.

Страницы: 1 2 3 4 5